Sverige utreder möjligheten att lättare avhysa utsatta unionsmedborgare

Foto: Föreningen Hem

Utsatta unionsmedborgare i Sverige utsätts kontinuerligt för avhysningar från sina tillfälliga boplatser eftersom personerna inte anses ha rätt att bosätta sig på den mark de tagit i anspråk. Många av de som avhyses kommer från Rumänien och är romer. Avhysningarna sker bland annat genom att polisen river ner de skjul som byggts upp, beslagtar husvagnar, behandlar de enskildas kvarlämnade egendomar som skräp och hänvisar endast i vissa fall till temporära boenden där de som avhyses kan sova enstaka nätter.

I september 2015 tillsatte den svenska regeringen en utredning för att för att ta fram förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras.

Utredningen föreslår bland annat en enklare avhysningsprocess, exempelvis ett nytt avlägsnandeförfarande där markägare inte längre är tvungna att identifiera dem som bor på platsen innan dem avhyses. Vidare föreslås att polisen ska ta en mer aktiv roll för att avlägsna otillåtna bosättningar, oavsett om de har etablerats på offentlig plats eller på annan mark. Utredaren föreslår också att interimistiska beslut, beslut om en åtgärd som verkställs omedelbart utan att den åtgärden drabbar ska delges beslutet och beredas möjlighet att yttra sig över det innan det verkställs, ska bli möjliga i avlägsnandemål samt att Kronofogden ska ha möjligheten att sälja eller förstöra den egendom som finnes på plats under avlägsnandet.

Civil Rights Defenders har, som en av remissinstanserna, skickat in ett yttrande till regeringen. Vi är mycket kritiska till slutsatserna i utredningen och har avslagit merparten av förslagen eftersom behandlingen av de som avhyses från sina boplatser strider mot Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna.

Civil Rights Defenders välkomnar regeringens arbete för att tillgodose markägares rätt till sin egendom, men understryker att detta inte får ske utan att de boendes rättigheter i samband med avlägsnandena respekteras. Vi är kritiska till förslagen då de i praktiken kan leda till att avhysningar blir än mer rättsosäkra för de utsatta unionsmedborgare som drabbas.

I augusti 2016 meddelade civilministern Ardalan Shekarabi att regeringen överväger att införa ett tiggeriförbud. En vanlig orsak till att utsatta unionsmedborgare tigger i Sverige är systematisk diskriminering i hemlandet som gör det omöjligt att tjäna sitt uppehälle och få sina mest grundläggande rättigheter uppfyllda. Många finner inget annat sätt att försörja sig än genom att tigga på gatorna i Sverige eller i andra länder i Europa. Civil Rights Defenders är mycket kritiska även till detta förslag och menar att det enbart kommer tvinga de redan utsatta unionsmedborgare in i ett totalt utanförskap. Det regeringen istället behöver fokusera på är att säkerställa att utsatta unionsmedborgare garanteras sina rättigheter när de befinner sig i Sverige och att sätta press på den Rumänska regeringen att ta sitt ansvar och säkerställa romers rättigheter där.

Läs hela yttrandet.

Taggar