FN kritiserar Sverige i rapport om mänskliga rättigheter

FN:s kontor i Genève. Foto: Civil Rights Defenders

Idag överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN kritiserar regeringen på en rad områden och för fram långtgående krav på åtgärder.

Det var den 9-10 mars som Sverige granskades av FN:s människorättskommitté i Genève. Kommittén är det expertorgan inom FN som övervakar hur staterna lever upp till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR. I den rapport som FN släppte idag beskriver kommittén de brister de identifierat och ställer krav på åtgärder för att komma tillrätta med situationen, så att Sverige fullt ut ska leva upp till kraven i konventionen. Kommitténs kritik stämmer i stora delar överens med de synpunkter som Civil Rights Defenders tidigare fört fram till kommittén.

Kommittén poängterar i sin rapport bland annat att domstolar, myndigheter och kommuner saknar kunskap om mänskliga rättigheter och inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter när de tillämpar lagen, vilket får till följd att människors rättigheter inte respekteras i praktiken. Vidare ser kommittén med oro på behandlingen av romer i Sverige och noterar att romska utsatta EU-medborgare i hög grad förvägras sina rättigheter.

Rapporten innehåller också många synpunkter på behandlingen av Sveriges urfolk samerna och att samer inte garanteras inflytande och informerat förhandssamtycke i frågor om utvinning av land- och vattenresurser. När det gäller situationen för människor som berövats sin frihet menar kommittén att Sveriges långa häktestider måste kortas och att isoleringen av häktade måste brytas, i synnerhet i förhållande till unga häktade.

Klicka här för att läsa hela rapporten.


Inför FN:s granskning skickade Civil Rights Defenders in en omfattande rapport till människorättskommittén. Rapporten, som kompletterar den officiella rapporten från Sveriges regering, kan du läsa här.

Taggar