Uttalande med anledning av samernas nationaldag

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen, till minne av det första gränsöverskridande landsmötet för samer som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Nationaldagen infaller i år bara tre dagar efter att Gällivare tingsrätt utfärdade ett historiskt domslut i det uppmärksammade Girjasmålet: Girjas sameby har i förhållande till staten ensamrätt till småviltsjakt och fiske.

Civil Rights Defenders välkomnar beslutet, vilket ger samerna rätt att råda över sina traditionella marker i enlighet med urfolksrätten. Samtidigt uppmanar Civil Rights Defenders domstolar och myndigheter att inte tolka beslutet på ett sätt som begränsar rätten till jakt och fiske för samer i lokalsamhället som står utanför samebyn, eftersom markrättigheter enligt urfolksrätten tillfaller alla medlemmar i ett urfolk.

I kontrast till det positiva utfallet i Girjasmålet ser Civil Rights Defenders att samers urfolksrättigheter hotas på en mängd områden. Den accelererande gruvetableringen hotar samers markrättigheter och framtid såväl i förhållande till renskötseln som till andra centrala samiska näringar och kulturuttryck. Sverige har bland världens lägsta mineralskatt och mest generösa regler för prospektering – samtidigt som samers rätt till inflytande och självbestämmande över traditionella marker regelmässigt ignoreras.

FN:s särskilda rapportör om urfolks rättigheter, FN-kommittéer med ansvar för bindande människorättskonventioner, den svenska diskrimineringsombudsmannen, Sametinget och en mängd andra aktörer har kritiserat regeringen för att tillåta att exploateringen av samiska marker skjutit i höjden, hittills utan resultat. Sverige har ännu inte ratificerat ILO:s urfolkskonvention 169, och förhandlingarna för att få till stånd en nordisk samekonvention drar ut på tiden.

Båda dessa instrument skulle ha potential att avsevärt stärka skyddet för samers rättigheter i Sverige, men den politiska viljan att anta dem tycks saknas. Den internationella urfolksrätten har utvecklats kraftigt under det senaste årtiondet och ger nu större självbestämmande och tydligare markrättigheter, men Sveriges behandling av sitt urfolk har under samma tid gått i motsatt riktning. Samtidigt stiger ohälsotalen inom det samiska folket, med larmrapporter om psykisk ohälsa såväl bland renägare som bland andra samer. Krav på en samisk sanningskommission för att belysa historiska kränkningar av det samiska folket har inte hörsammats.

Civil Rights Defenders, tillsammans med andra människorättsorganisationer, lämnar nästa vecka in en rapport till FN:s människorättskommitté om hur Sveriges lever upp till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR. Konventionen kräver bland annat att staten respekterar minoriteters kultur och språk, vilket innefattar etablerade urfolksrättigheter som rätten till mark och rätten till inflytande. I vår rapport kräver vi bland annat följande:

  • att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169 och färdigställer och införlivar den nordiska samekonventionen i enlighet med etablerade urfolksprinciper,
  • att Sverige inför lagstiftning som ger en absolut rätt till informerat förhandssamtycke för samer över exploatering av mark i traditionella samiska områden,
  • att regeringen inrättar en sanningskommission för att belysa och kompensera för historiska och nutida kränkningar av samers rättigheter.

Sverige granskas av FN:s människorättskommitté i Genève den 9 och 10 mars. Här ges regeringen möjlighet att förklara hur den avser att förbättra samers rättigheter och hur Sverige framöver ska leva upp till urfolksrätten. Civil Rights Defenders följer processen på plats i Genéve och ser fram emot en konstruktiv dialog med regeringen om samers rättigheter.

Taggar ,