Skärpta straff för allvarligare brott

Status: Regeringen överlämnade i oktober 2023 propositionen Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten (prop. 2023/24:33) vilket innefattar en kraftig skärpning av straffen för allvarliga vapenrelaterade brott, brott mot tillstånd för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2024 och innebär ändringar i straffskalorna för de berörda brotten och höjningar av maximistraffen.

Kommentar: Tidöpartiernas ökade fokus på repressalier och den snabba lagstiftningsakten riskerar att leda till en bristande utvärdering av lagarnas effektivitet och huruvida de kommer att uppnå de eftersökta målen. De kan istället leda till oönskade konsekvenser likt problem med överbeläggning på anstalter och ytterligare belastning på rättssystemet, istället för att åtgärda de underliggande problemen berörande brottslighet. Tvärtom kan skärpta straff försvåra för återintegrering i samhället, vilket i sin tur ökar risken för återfall i brott. Det finns många exempel på hur väldigt långa straff inte bara strider mot mänskliga rättigheter, men inte heller lyckas minska nivån av brottslighet som begås i samhället. Även inkapaciteringseffekten måste vägas mot de stora sociala och ekonomiska kostnaderna som blir konsekvenserna. Flera länder har en väldigt stor fängelsepopulation, exempelvis USA, utan att brottsnivån nödvändigtvis sjunker. Däremot visar socialt förebyggande arbete, som exempelvis ”De Aktive Drenge”1 i Danmark, effektiviteten i att adressera samhällsproblem med långsiktiga lösningar i stället för repressalier. Genom att fokusera på förebyggande åtgärder kan samhället spara resurser och främja långsiktig välfärd och stabilitet.

1 https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/forskeren-fra-ballademagere-til-aktive-drenge/

Senast uppdaterad: 2024-01-30