Ökad användning av förvar

Status: Tidöpartierna tillsatte under 2023 en utredning som ska se över regelverket om förvar. Utredaren ska bland annat se över om det bör införas möjligheter att ta utlänningar i förvar i fler situationer än vad som idag är möjliga, tidsfristerna för förvar (det vill säga hur länge en person får hållas kvar) samt överväga utökade möjligheter att visitera förvarstagna och söka igenom deras rum och tillhörigheter. Uppdraget delredovisades 10 januari 20241 och ska slutredovisas 17 februari 2025. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Kommentar: Förvar används för att begränsa rörelsefriheten och inskränka privatlivet för personer som inte har begått brott. Detta bör väga tungt vid en proportionalitetsbedömning. Enligt Sveriges internationella åtaganden ska förvar användas restriktivt och bara som en sista utväg – mindre ingripande alternativ ska finnas tillgängliga och användas i första hand. Därutöver ska det noteras att det är väldokumenterat att personer som frihetsberövas i förvar upplever många negativa effekter, såväl fysiskt som psykiskt.2

Det finns redan i nuläget många personer som är förvarstagna utan att det leder till verkställighet av utvisningsbeslut. Att myndigheterna arbetar aktivt med verkställigheten är en del av bedömningen av om det finns grund för förvar. Ändras inget i möjligheterna till verkställighet av utvisningsbeslut finns det risk för att ökade tvångsmedel inte ökar mängden verkställda beslut om utvisning utan enbart ökar mängden personer som är förvarstagna eller på andra sätt har sin rörelsefrihet och rätt till privatliv inskränkt.

Utredningen som gjorts på uppdrag av Tidöpartierna föreslår att det ska införas utökade möjligheter att visitera förvarstagna och söka igenom deras rum och tillhörigheter. Men behovet av ökad visitering motiverats inte tillräckligt, vilket innebär att åtgärden på ett oproportionerligt sätt inskränker enskildas rätt till privatliv och integritet. JO har även kritiserat hur personal på förvar utnyttjat sin överordnande ställning, till exempel genom hot om tvångsåtgärder.3 Innan personalen ges utökade befogenheter att göra ingrepp i enskildas privatliv bör dessa brister åtgärdas. Tiden som enskilda spenderar i förvar har också dubblerats de senaste fem åren4, vilket gör det än mer angeläget att förhållandena i förvar är goda och förenliga med grundläggande mänskliga rättigheter. För en mer fördjupad kommentar se vårt remissyttrande.

1 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/01/utredning-foreslar-nya-regler-for-att-starka-ordning-och-sakerhet-vid-forvar/

2 WHO:s rapport Addressing the health challenges in immigration detention and alternatives to detention, 2022.

3 Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Mölndal den 17–18 januari 2023, JO O 3–2023

4 SOU 2024:5 s.56: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/01/sou-20245/

Senast uppdaterad: 2024-04-16