Kartläggning av gängkriminella

Status: Tidöpartierna gav i september 2023 Polismyndigheten i uppdrag att lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige. Uppdraget innebär bland annat en bedömning av hur många personer som är aktiva i, eller är kopplade till, kriminella nätverk i Sverige samt en bedömning av hur många aktiva i kriminella nätverk i Sverige som är utländska medborgare. Uppdraget ska redovisas senast 23 februari 2024.

Kommentar: Avsaknaden av en legaldefinition av ”gängkriminalitet” leder till betydande osäkerheter kring den kartläggning som ska utföras av Polismyndigheten. Eftersom kartläggningen kan omfatta även ringare brottslighet kan den integritetsinsinskränkning som kartläggningen innebär kan vara oproportionerlig och det är dessutom inte säkert att kartläggningen kommer att kunna uppdateras i samma takt som miljön förändras. Särskilt problematiskt blir det om det också saknas en transparent insyn i kartläggningen som möjliggör för ansvarsutkrävande. Av erfarenheterna från polisens register över romer finns det en stor risk för att det kommer att leda till profilering på diskriminerande grunder, med få eller inga möjligheter för personerna som omfattas av registret att få sina rättigheter tillgodosedda. Ett register av det slag som föreslås är också problematiskt med hänsyn till och sammantaget med övriga förslag som Tidöpartierna vill driva fram i relation till personer som inte är misstänkta för brott.

Civil Rights Defenders noterar att någon form av kartläggning av gängkriminella redan tycks existera. I Ekots lördagsintervju med dåvarande rikspolischef Anders Thornberg den 22 april 2023 uppgav rikspolischefen att 30 000 personer i Sverige ingår i ”den gängkriminella miljön”. Polismyndigheten har inte närmare förklarat vad det innebär att ingå i en gängkriminell miljö, eller på vilka grunder en person anses ingå i en gängkriminell miljö. Vid fråga från Civil Rights Defenders har Polismyndigheten uppgett att det dels rör sig om personer som misstänkts och/eller dömts för brott, personer som misstänkts för brottslig verksamhet, dels personer som inte är misstänkta för brott eller brottslig verksamhet men som har ”länkningar” till personer som har det. Polisen har inte närmare förklarat vad det innebär, och huruvida familjemedlemmar och vänner till personer som misstänkts för brott innefattas i den uppgivna siffran om antal personer som ingår i den gängkriminella miljön.

Trots avsaknad av en närmare förklaring från Polismyndighetens håll, och bristen på klargörande frågor från journalister, talar såväl politiker som medier om att det finns ”minst 30 000 gängkriminella i Sverige”. Siffran har inte minst kommit att användas som argument av politiker för att motivera nya repressiva åtgärder.

Senast uppdaterad: 2023-12-12