Fotboja för unga som vårdas i hemmet och/eller efter placering på SiS

Status: Den 20 november 2023 meddelade Tidöpartierna att de avser att utreda möjlighet till fotboja för unga som vårdas i hemmet på grund av brottslighet eller koppling till grov kriminalitet. Utredningen ska även se över hur fotboja kan användas efter en placering på exempelvis SiS för att säkerställa att den unge inte återfaller in i kriminalitet. Syftet är att se om fotboja kan användas för att säkerställa att barn och unga genomgår vissa behandlingsinstanser, avstår alkohol eller andra droger, befinner sig i hemmet, i skolan eller på andra aktiviteter vid givna tillfällen och på så sätt undviker kriminella miljöer.

Kommentar: Att åläggas att bära fotboja innebär en allvarlig inskränkning av rörelsefriheten, särskilt i ljuset av att utredningen ska utreda möjligheten att besluta om fotboja för unga som inte är dömda för brott. Ett beslut om att bära fotboja måste enligt Sveriges internationella åtaganden vara nödvändigt och proportionerligt. Att begränsa barns rörelsefrihet efter att de har avtjänat ett straff eller är/har varit föremål för vårdande insatser riskerar att kränka både deras rörelsefrihet och rätt till privatliv.
Det är viktigt att poängtera att unga som vårdas i hemmet på grund av koppling till grov kriminalitet inte själva måste ha misstänkts eller dömts för ett brott. Vidare bör uppmärksammas att möjlighet till fotboja efter en placering på SiS kan utgöra en illegitim inskränkning i rörelsefriheten, eftersom SiS-placeringen kan ha varit resultatet av en vårdande insats och eftersom tvångsåtgärden avses sättas in efter att tvångsvården har upphört. Åtgärden riskerar dessutom att vara kontraproduktiv, då forskning visar att misstro och negativ självtillit försvårar för barn och unga att upphöra med att begå brott. Att beläggas med fotboja när den unge aldrig har begått ett brott eller har avtjänat ett straff riskerar att öka den ungas misstro mot rättsliga och sociala myndigheter och således även öka risken för återfall i kriminalitet.

1 De Tommasso mot Italien, no. 43395/09
2 Strategiska brott kortversion av rapport 2021:5 (bra.se)

Senast uppdaterad: 2023-12-12