Yttrande över ”Översyn av JO-ämbetet” (2021/22:URF2)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar tillsättandet av denna utredning och tillstyrker i stort kommitténs förslag. Det hade dock varit önskvärt att utredningen fått ett mer utvidgat mandat redan från början. Nu kvarstår flera frågeställningar vilka Civil Rights Defenders anser behöver utredas vidare. Civil Rights Defenders är därtill kritiska till att kommittén stundtals själv valt att inte lämna förslag på författningsändringar som skulle göra att Sverige i högre grad skulle leva upp till internationella rekommendationer och regelverk om ombudsmannainstitutioner.
 
Civil Rights Defenders anser att det i lag behöver införas en uttömmande förteckning över gränser för ett entledigande av ombudsman eller ställföreträdande ombudsman på sätt som framgår av 2019 års Venedigprinciper. Civil Rights Defenders är vidare bekymrade över att motiveringsskyldigheten gällande avskrivningsärenden helt kommer att falla bort om kommitténs förslag gällande att förvaltningslagen (2017:900) (FL) inte ska tillämpas i JO:s tillsynsverksamhet går igenom. Kommittén föreslår att det i JO-instruktionen ska stå att ombudsmännen inom JO:s verksamhet ska vidta de utredningsåtgärder personen bedömer vara nödvändiga. Civil Rights Defenders menar att ett förtydligande av vad detta innebär behöver göras. Civil Rights Defenders anser att kommitténs förslag om JO:s ställning som särskild åklagare i relation till allmänna åklagares regler behöver kompletteras med en utredning som undersöker behovet av en rättssäker mekanism för de fall då JO väljer att inte utreda eller väcka åtal.  

Civil Rights Defenders anser vidare att det finns utrymme för att i större utsträckning anpassa JO:s verksamhet som nationellt besöksorgan enligt det Fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Opcat). Civil Rights Defenders är särskilt kritiska till kommitténs ståndpunkt om att nuvarande regelverk tillsammans med etablerad praxis erbjuder motsvarande skydd som en reglering i lag skulle göra. Civil Rights Defenders menar att frågor om en institutions oberoende måste garanteras genom reglering i lag eller grundlag. Våra nordiska grannländer har implementerat de internationella styrdokumenten relaterade till detta uppdrag på ett utförligare sätt än vad Sverige har gjort. Civil Rights Defenders uppfattning är att vi bör göra detsamma.

Slutligen anser Civil Rights Defenders att det hade varit önskvärt att utredningen inkluderat översyn av enskildas möjlighet att få klagomål prövade gällande barn eftersom de inte har den möjligheten varken genom Barnombudsmannen eller Institutet för mänskliga rättigheter.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar