Straff för del­tagande i en terrorist­organisation (DS 2022:6)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om straff för deltagande i en terroristorganisation mot bakgrund av de inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som förslagen innebär.

Civil Rights Defenders anser till skillnad från utredningen inte att de rättighetsinskränkningar som förslaget innebär är proportionerliga och nödvändiga. Den föreslagna straffbestämmelsen är dessutom inte tillräckligt väl avgränsad och får därigenom ett alltför vidsträckt tillämpningsområde och strider därmed även mot legalitetsprincipen. Det finns en uppenbar risk att tillämningen av lagstiftningen träffar även handlingar som inte är straffvärda. Möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel innebär också potentiellt att en stor grupp människor riskerar att bli föremål för intrång i privatlivet.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar