Utlysning: projektstöd till samiska organisationer för samverkan mellan urfolk

Civil Rights Defenders utlyser stöd till samiska organisationers projekt för ökad samverkan mellan urfolk. Projekten kan exempelvis innebära gemensamma utredningar, framtagande av rapporter om olika urfolks situationer, deltagande i internationella forum som behandlar urfolks rättigheter, eller utbildningar/workshops för kunskapsutbyte.

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som har arbetat med samiska rättigheter i flera år, och har sedan år 2017 ett samiskt expertråd knutet till sig, bestående av företrädare för samiska organisationer och enskilda samiska aktivister. Arbetet innebär bland annat stöd till samiska aktörer i enskilda ärenden, analyser av lagförslag som rör samiska rättigheter, samt kommunikation och påverkansarbete gentemot makthavare på nationell och internationell nivå.

Sedan 2020 blev Civil Rights Defenders en strategisk partnerskapsorganisation till Sida. Inom ramen för detta partnerskap finns nu en möjlighet för samiska organisationer, exempelvis sameföreningar, organisationer, samebyar, samiska kultur- eller forskningscenter, att ansöka om medel för att stärka sin samverkan med andra urfolk genom gemensamma projekt. Stödet som finansieras av Sida kommer att betalas ut till samiska organisationer för projekt som syftar till att stärka urfolk i biståndsländer, genom att de samiska organisationerna vidareförmedlar bidrag till dessa urfolk. Bidraget ska även täcka de samiska organisationernas egna kostnader för deltagande i och arbete med projektet.

Civil Rights Defenders hoppas att dessa medel kommer bidra till att stärka urfolks rättigheter globalt!

Läs mer om hur en ansökan går till här: Utlysning till samiska organisationer.

Taggar ,