Yttrande över ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” (SOU 2022:2)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen vidtagit åtgärder för att se över det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner och tjänstepersoner. Civil Rights Defenders tillstyrker utredningens förslag i huvudsak men anser att det föreslagna förstärkta straffrättsligt skyddet för personer som inte är tjänstepersoner är alltför snävt utformat. Kravet på att verksamheten bedrivs yrkesmässigt och kopplat till traditionella massmedieföretag innebär att många personer som drabbas av våld, hot och trakasserier på grund av att de använder sin yttrandefrihet i sin verksamhet inte kommer att omfattas av skyddet. Civil Rights Defenders uppmanar regeringen att hitta ett annat sätt att avgränsa den personkrets som omfattas och som innebär att alla de som har behov av ett stärkt skydd också får det.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar