Yttrande över ”Åtgärder i gränsnära områden” (2021:92)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker i sin helhet förslaget om en ny lag med särskilda bestämmelser om polisiära befogenheter i gränsnära områden. Vi anser att förslaget innebär alltför omfattande inskränkningar av bland annat rätten att söka asyl, rätten till privatliv och skyddet för den personliga integriteten, skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp, skyddet mot frihetsberövande, rörelsefriheten, rätten till likhet inför lagen och skyddet mot diskriminering. Civil Rights Defenders har valt att begränsa yttrandet till mer övergripande frågor av väsentlig betydelse för enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Civil Rights Defenders riktar särskild kritik mot betänkandets förslag om:

  • En så kallad ”ventilbestämmelse” i den föreslagna lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden som innebär en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva ett en viss plats ska utgöra ett gränsnära område enligt den föreslagna lagen (avsnitt 14.7)
  • En bestämmelse i den föreslagna lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden som innebär att en åtgärd får vidtas även utanför ett gränsnära område (avsnitt 14.8)
  • Ytterligare undantag från kravet på dokumenterad intresseavvägning i samband med kamerabevakning (avsnitt 15.5.2)
  • En bestämmelse i den föreslagna lagen om polisiära befogenheter i gränsnära områden som innebär att en polisman eller kustbevakningstjänsteman i samband med en inre utlänningskontroll i ett gränsnära område får kroppsvisitera en utlänning för att eftersöka pass och andra identitetshandlingar (avsnitt 19.4.6)
  • En bestämmelse i den föreslagna lagen som innebär att Polismyndigheten eller Kustbevakning ska få ta hand om en utlännings pass eller andra identitetshandlingar om det i samband med en inre utlänningskontroll i ett gränsnära område inte kan klarläggas att utlänningen har rätt att vistas i Sverige eller om det råder oklarhet om utlänningens identitet (avsnitt 19.4.7)
  • En bestämmelse i den föreslagna lagen som ger en polisman eller en kustbevakningstjänsteman rätt att genomsöka transportmedel för att eftersöka personer som kan bli föremål för kontroll (avsnitt 19.4.8)
  • Bestämmelser i den föreslagna lagen som innebär att en polisman i ett gränsnära område får kroppsvisitera en person och genomsöka ett transportmedel om det finns anledning att anta att det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka gränsöverskridande brottslig verksamhet
  • Bestämmelser i den föreslagna lagen som innebär att den som ska kroppsvisiteras får hållas kvar för ändamålet upp till tre timmar, eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar.
  • Bestämmelser i den föreslagna lagen som innebär att en polisman eller kustbevakningstjänsteman får ta med den som ska kroppsvisiteras till den plats där åtgärden ska genomföras
  • Bestämmelser i den föreslagna lagen som innebär att en visitation får genomföras även av en annan anställd vid Polismyndigheten än en polisman (avsnitt 21.3)

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar