Yttrande över utredningen ”Ersättning till brottsoffer” (SOU 2021:64)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen vidtagit åtgärder för att stärka brottsoffers rätt till ersättning, och tillstyrker förslagen om höjda nivåer på kränkningsersättning och särskild rätt till ideell ersättning för efterlevande anhöriga. Civil Rights Defenders vill dock understryka att flera omständigheter som i praktiken hindrar brottsoffer från att få den ersättning de har rätt till inte omfattas av utredningens uppdrag. Dessa hinder åtgärdas inte av höjda ersättningsnivåer eller av att stärka rätten till ersättning. Civil Rights Defenders varken tillstyrker eller avstyrker förslaget om utökad rätt till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap, men vill understryka vikten av att yrkesgrupper med särskild beredskap har kunskap om människorättsbaserade arbetssätt vilket minskar behov av användning av tvång och våld.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar