Yttrande över ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker kommitténs förslag om att instifta en straffrättslig lagstiftning mot deltagande, understödjande och stöd till rasistiska organisationer. Civil Rights Defenders konstaterar vidare att även det utkast till en så kallad upplösningslagstiftning som inkluderats i betänkandet hade avstyrkts om det föreslagits.

Civil Rights Defenders anser att arbetet mot rasistisk organisering i grunden är en människorättsfråga och att det är ett arbete som måste ges prioritet hos såväl Polismyndigheten som andra berörda myndigheter. Civil Rights Defenders vill betona att det i dagsläget inte är ny lagstiftning som behövs på området, utan konstaterar att det finns stora möjligheter att utveckla arbetet mot rasistisk organisering inom redan existerande ram och efterlyser i första hand en sådan utveckling, där fördjupad samverkan och ett större kunskapsutbyte med civilsamhället bör betraktas som en grundläggande del.

Civil Rights Defenders anser vidare att kommitténs förslag, av skäl som förvisso är förståeliga, är så snävt utformat att det framstår som osannolikt att bestämmelserna kommer bli aktuella att tillämpa och att svårigheterna i bevishänseende i sådana fall skulle vara omfattande. Civil Rights Defenders delar inte den uppfattning som kommittén har om att lagstiftningen likväl skulle ha ett värde i sig. En lagstiftning mot brottslig, rasistisk förföljelse som inte omfattar alla grupper som kan utsättas för sådan förföljelse skulle vidare sakna legitimitet.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar