Yttrande över ”Försvarets radioanstalts internationella samarbete” (SOU 2020:68)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders har tagit del av betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68). Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen har vidtagit åtgärder som ämnar att öka integritetsskyddet för enskilda inom ramen för Försvarets Radioanstalts (FRA) internationella samarbete. Även utredningens förslag på specifikationer i lagstiftningen är positivt, då det kan bidra till förutsägbarhet inom ett område som präglas av svåra avvägningar mellan effektivitet och skydd för den enskildes integritet. Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslag om:

  • att förstörelseplikt även ska omfatta sådana upptagningar och uppteckningar som FRA har fått från ett annat land eller en annan internationell organisation inom ramen för ett internationellt samarbete.
  • att förutsättningarna för att överföra personuppgifter till ett annat land eller en internationell organisation preciseras.

Civil Rights Defenders är vidare positiva till att utredningen föreslår att förutsättningarna för att överföra personuppgifter till ett annat land eller internationell organisation preciseras. Utredningens förslag behöver dock förtydligas ytterligare för att uppfylla kraven på förutsägbarhet och tydlighet.  

Civil Rights Defenders anser att förslag som rör regleringen av FRA:s internationella samarbete måste grundas på en mer djupgående och nyanserad analys av hur en sådan verksamhet förhåller sig till den enskilde individens mänskliga rättigheter. FRA:s verksamhet präglas av förståeliga skäl av sekretess. Med anledning av det gränsöverskridande momentet aktualiseras därmed frågan om adekvat tillsyn och kontroll. I den här aspekten finner Civil Rights Defenders att utredningens analys av tillsyn och kontroll är bristfälliga, trots dess stora betydelse för att säkerställa individens rättigheter. 

Trots att utredningen i viss mån har adresserat Sveriges åtaganden enligt mänskliga rättigheter, samt gjort vissa avvägningar i linje med detta, innehåller förslaget inte i sin helhet en tillfredsställande och tillräckligt djupgående människorättsanalys. Civil Rights Defenders finner detta anmärkningsvärt, inte minst då både kommittédirektivet och utredningen uttryckligen pekar på syftet att säkerställa ett tillbörligt integritetsskydd för enskilda. 

Slutligen är det av stor betydelse att Europadomstolens stora kammare inom kort förväntas avgöra relevanta två rättsfall, Centrum för Rättvisa mot Sverige och Big Brother Watch mot Förenade Kungariket. Dessa avgöranden kan ha avgörande konsekvenser för hur FRA:s regelverk ska förhålla sig till integritetsskyddet. Med anledning av detta bör ett lagförslag gällande FRA:s internationella samarbete invänta domstolens avgöranden. 

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar