Efterlysning av ärenden: Rätten till en rättvis rättegång

Rätten till en rättvis rättegång är en mänsklig rättighet. Nu efterlyser vi ärenden där personer inte fått sina rättigheter tillgodosedda i brottmål. Det kan till exempel handla om att personer förhörs utan en försvarare närvarande eller otillräckliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning under förundersökningen eller under själva rättegången. Läs mer nedan om hur du skickar in ditt ärende till oss.

Inom den Europeiska unionen har arbetet för att stärka tilltalades och misstänktas rättigheter pågått i flera år och resulterat i sex direktiv som sätter upp rättssäkerhetskrav som det nationella rättssystemet måste leva upp till. I praktiken förekommer det att tilltalades och misstänktas rättigheter inte tillgodoses eller att individerna inte får gottgörelse för överträdelser av deras rättigheter. 

Med anledning av brister som Civil Rights Defenders uppmärksammar i sitt arbete söker vi nu ärenden där personer inte fått sina rättigheter tillgodosedda i brottmål. Exempel på det kan vara förhör utan en försvarare närvarande eller otillräckliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning under förundersökningen eller under själva rättegången. 

Syftet med efterlysningen är att finna ett fåtal ärenden att driva nationellt och/eller internationellt för att lyfta svagheter i hur processuella garantier implementeras i praktiken samt skapa en tydligare rättspraxis på området.

Vi söker samarbete med: 

  • försvarare som har pågående ärenden, där vi kan bidra med argumentation utifrån EU-rätten, eller
  • enskilda personer vars rätt till rättvis rättegång kränkts.

Så här kontaktar du oss:

  • Skicka mail till anna.zoteeva@crd.org
  • Skriv i ämnesraden: Efterlysning: Rätten till en rättvis rättegång.
  • Berätta kort vad ärendet handlar om och vad kränkningen av rätten till rättvis rättegång består i
  • Bifoga telefonnummer, kontaktuppgifter till dig, din försvarare eller till en kontaktperson.

För det fall vi inte går vidare med ditt ärende kommer vi informera dig eller din kontaktperson om detta.

VIKTIGT! Följande efterlysning rör ett begränsat arbete där vi tyvärr endast har möjlighet att driva ett fåtal ärenden. Vi kommer därför att behöva välja ut ett mycket begränsat antal specifika ärenden som vi bedömer uppfyller syftet enligt ovan. Att ni skickar in handlingar till oss betyder alltså inte att vi åtar oss ett uppdrag att driva ert ärende. De ärenden som vi inte kommer kunna driva enskilt kommer ändå utgöra ett mycket viktigt underlag för Civil Rights Defenders fortsatta påverkansarbete i denna fråga. Vi kommer att använda underlaget i anonymiserad statistik och anonymiserade uppgifter i en eventuell rapport. Vi är därför tacksamma för alla ärenden vi får in.

Behandling av personuppgifter

Civil Rights Defenders är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som skickas till oss. Vi har information om hur vi behandlar era personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Civil Rights Defenders policy för dataskydd hittar du här.

Frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Tack för din medverkan!

Taggar , ,