Rapport med resultaten av 2020-års tvångsvårdsenkät

Under år 2020 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning för att kartlägga hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Rapport med resultaten från undersökningen lanseras idag på Världsdagen för psykisk hälsa .

Läs rapporten här.

2020 års respondenter vittnar om bristande tillgång till information. 46 procent av respondenterna anger att de inte har fått information om hur man överklagar frihetsberövande och 37 procent angav att de saknade information om deras rätt till juridiskt ombud. Enkätundersökningen visar också en skillnad i tillgång till information mellan män och kvinnor, exempelvis har fler män än kvinnor angett att de fick tillgång till information.

–  Att så hög andel av respondenterna vittnar om att bristande tillgång till information är allvarligt då intagna i tvångsvård inte får förutsättningar att tillvarata sina mänskliga rättigheter eller vetskap om var de kan klaga om deras rättigheter kränkts, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Enkätundersökningen visar även att 59 procent av respondenterna ansåg att användningen av tvång inte var nödvändig, vilket väcker frågan kring huruvida vården har beaktat patientens mänskliga rättigheter och anlagt ett människorättsbaserat arbetssätt.

Om tvångsvårdsenkäten

Enkätundersökningen kommer genomföras samma period varje år 16 maj –30 juni och på så sätt bli uppföljningsbar. Rapporten kommer lanseras den 10 oktober varje år på Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med enkäten är att kartlägga mänskliga rättigheter inom tvångsvården och ge enskilda individer möjlighet att göra sin röst hörd. Den riktar sig till personer som är eller har varit intagen för någon typ av tvångsvård under de senaste fem åren. Enkäten täcker till exempel frågor om möjligheten att vara delaktig i valet av behandlingsmetod, upplevelser av tvång, patienttrygghet, tillgänglighet till information om rättigheter och andra frågor som handlar om enskildas mänskliga rättigheter inom tvångsvården.

Kort om tvångsvård

Tvångsvård innebär att en person blir intagen och vårdas på en institution som personen inte får lämna. Orsaken är att personen i fråga är så pass sjuk att det finns risk för egen eller annans hälsa och liv. Tvångsvården innefattar psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård och missbrukartvångsvård.

Film om rätten till information

Taggar , ,