Kambodja: Förslag om undantagslag banar väg för kränkningar av mänskliga rättigheter

Undantagslagarna som presenterats av den kambodjanska regeringen utgör enligt Civil Rights Defenders och organisationen FIDH ett allvarligt hot mot grundläggande mänskliga rättigheter. Nu publicerar vi en omfattande analys av lagförslaget.

Som en del av regeringens åtgärder för att hantera utbrottet av Covid-19 godkände Ministerrådets ständiga utskott i mars ett lagförslag om införandet av undantagstillstånd i landet. Förslaget, som läckte till offentligheten den 31 mars, förväntas behandlas och godkännas av nationalförsamlingen och senaten. Båda domineras idag av regeringspartiet CPP (Cambodian People’s Party).

”Begränsningar av vissa rättigheter kan vara nödvändiga för att skydda folkhälsan, men dessa restriktioner måste vara proportionerliga och tidsbegränsade. Förslaget om undantagstillstånd uppfyller inte dessa krav. Om förslaget inte omedelbart revideras i överensstämmelse med internationell standard kan det orsaka mer skada än nytta,” sa FIDH’s generalsekreterare Adilur Rahman Kahn.

Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer regeringen förses med ett närmast obegränsat mandat: en maktkoncentration oförenlig med de begränsningar och garantier som fastslås i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Kambodja har ratificerat.

De vaga och svepande bestämmelserna i artikel 3 och 4 skulle göra det möjligt för regeringen att utlysa undantagstillstånd närhelst landet ”befinner sig i fara” – ett vagt formulerat kriterium som regeringen skulle kunna använda för att rättfärdiga undantagstillstånd på oskäliga grunder.

När undantagstillståndet väl har införts förser artikel 5 regeringen med mandat för att begränsa grundläggande fri-och rättigheter: förbud eller begränsningar av rörelsefriheten, mötes- och demonstrationsfriheten, samt yrken och arbetsuppgifter. Regeringen skulle även kunna övervaka och samla information från all telekommunikation.

Lagförslaget innehåller heller inga bestämmelser för att bevaka och begränsa den verkställande makten. Artikel 6 stipulerar bara att regeringen regelbundet måste informera nationalförsamlingen och senaten, samt att dessa kan begära mer information från regeringen.

Artikel 7 och 8 fastställer hårda och oproportionerliga straff för en rad vagt definierade brott, som att avsiktligt förhindra, bryta eller inte respektera åtgärder vidtagna av regeringen. Det senare kan tolkas som allt från att avstå från att följa föreskrifter, till att uttala sig kritiskt i privata sammanhang. Personer som bedöms ha orsakat ”oroligheter,” eller ha skadat den nationella säkerheten, kan dömas till fängelstraff på upp til 10 år under det nya lagförslaget. Dessa brottsgrunder är vagt definierade, och kan utnyttjas genom godtyckliga tolkningar.

Artikel 9 utsträcker straffrättsligt ansvar till att även omfatta juridiska personer, och fastställer böter på upp till 1 miljard Riel (ca 2.5 milj SEK), samt ett eller flera av tilläggsstraffen under artikel 168 i brottsbalken. Dessa bestämmelser utgör ett allvarligt hot för organisationer och föreningar, som kan upplösas eller få hårda straff om någon av deras medlemmar bryter mot regeringens åtgärder relaterade till undantagstillståndet.

Dessa åtgärder skulle införa oskäliga begränsningar av grundläggande friheter i landet. Civil Rights Defenders och FIDH uppmanar därför den kambodjanska regeringen att revidera lagförslaget i enlighet med internationell standard.

Läs mer

I ett gemensamt uttalande uttrycker Civil Rights Defenders och tre andra organisationer stark oro över de undantagslagar Kambodja presenterat för att kontrollera smittspridningen av det nya coronaviruset. Läs hela uttalandet här.

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Genom att gå vidare godkänns vår personuppgiftshantering.

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här
Taggar , ,