Yttrande över ”En ny terroristbrottslag” (SOU 2019:49)

Sammanfattning

Bekämpning av terrorism som ett led i att säkerställa invånarnas säkerhet är centralt ur ett människorättsperspektiv. Lagstiftningen på området behöver vara effektiv samtidigt som den respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders är därför positiv till syftet med den aktuella utredningen och välkomnar att regeringen vidtar åtgärder för att nå en mer heltäckande och översiktlig strafflagstiftning. Att förenkla lagstiftningen och göra den mer lättillgänglig och därmed öka rättssäkerheten och förutsebarheten är viktigt ur ett människorättsperspektiv. Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslaget om att samla den nuvarande lagstiftningen om straffansvar inom området i en lag.

Civil Rights Defenders anser dock att förslag som syftar till att förenkla lagstiftningen och utvidga det straffbara området måste grundas på en djupgående och nyanserad analys av hur sådana förändringar kan komma att inskränka på den enskilde individens mänskliga rättigheter. Trots att vissa avvägningar gjorts och att mänskliga rättigheter fått ett visst utrymme i utredningen innehåller inte förslaget i sin helhet en tillfredsställande och tillräckligt djupgående människorättsanalys. Civil Rights Defenders avstyrker därför förslag som innebär en mer utvidgad kriminalisering på området. Att människorättsanalysen inte är mer omfattande och djupgående är anmärkningsvärt med tanke på lagstiftningens påverkan på detta område och att utredningen särskilt syftade till att stärka skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att ladda ner hela yttrandet.

Taggar