Just nu granskas Sverige av FN – vad innebär det?

27 januari 2020, Sverige granskas av FN. Bild: Civil Rights Defenders.

Här kan du läsa om varför Sverige granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter och vad Civil Rights Defenders har gjort för att påverka vilka frågor som sätts på FN:s agenda.

Varför granskar FN Sverige?

Granskningensker inom ramen för FN:s allmänna ländergranskning (Universal Periodic Review). Den genomförs av MR-rådet, som har till uppgift att bevaka hur FN:s medlemsstater – däribland Sverige – respekterar mänskliga rättigheter. Varje land granskas vart fjärde eller vart femte år. Sverige granskades första gången 2010 och andra gången 2015.

Hur går granskningen till?

Granskningen består av ett förhör vid FN:s högkvarter i Genève. Det inleds med att representanter för Sveriges regering berättar om hur Sverige lever upp till sina förpliktelser inom mänskliga rättigheter. Därefter hålls en dialog mellan MR-rådet och Sverige där rådet riktar kritik och ger rekommendationer på vad som behöver förbättras.

De rekommendationer Sverige får kan antingen antas, vilket betyder att Sverige förbinder sig till att uppfylla rekommendationerna, eller endast noteras, vilket innebär att Sverige inte förbinder sig att uppfylla dem.

Inför förhöret har regeringen lämnat in en rapport till FN om läget för mänskliga rättigheter i Sverige. Även organisationer inom civilsamhället har skickat in så kallade skuggrapporter för att ge sin bild av situationen. Dessa rapporter använder FN som underlag för granskningen.

Vad har Civil Rights Defenders gjort för att påverka?

  • Civil Rights Defenders har skrivit en skuggrapport som skickats till FN:s råd för mänskliga rättigheter. I rapporten lyfter vi kritik och beskriver flera områden som Sverige behöver förbättra: diskriminering, rasism/hatbrott, urfolksrättigheter och asylrätt. I rapporten, som stöds av tio andra organisationer och aktörer, lämnar vi även konkreta rekommendationer till Sverige.
  • Vi har bidragit med information till en gemensam skuggrapport tillsammans med svenska FN-förbundet och 15 andra organisationer.
  • Vi har deltagit vid de så kallade “Pre-Sessions”, som hölls i Gèneve i början av december 2019. Pre-sessions är ett forum där aktörer inom civilsamhället berättar för FN om sina skuggrapporter. Syftet är att påverka de länder som är med i MR-rådet så att de, vid förhöret med Sverige, lyfter fram kritiken.
  • Vi har skrivit under en debattartikel som belyser att Sverige måste inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Vilken kritik lyfter Civil Rights Defenders mot Sverige?

Vi pekar på en rad brister som Sverige behöver förbättra för att stärka respekten för mänskliga rättigheter. De fyra huvudsakliga områdena vi belyser är diskriminering, rasism/hatbrott, urfolksrättigheter och asylrätt. Vi tar bland annat upp problematiken med etnisk-/rasprofilering inom polisen, hatbrott mot utsatta EU-medborgare, att rasistiska aktiviteter behöver motverkas på ett mer effektivt sätt, att samers rättigheter behöver stärkas och den allvarliga problematiken med rättsosäkra medicinska åldersbedömningar i asylprövningar. Här kan du läsa vår skuggrapport.

Vilken kritik brukar Sverige få av FN?

Förra perioden Sverige granskades av FN, 2015, fick Sverige flera hundra rekommendationer. Däribland att Sverige måste ratificera ILO:s konvention om ursprungsfolk, stärka arbetet mot rasism och hatbrott, motverka rasdiskriminering samt införa en nationell institution för mänskliga rättigheter.

Vad händer framåt?

År 2022 lämnar regeringen in en halvårsrapport till FN med information om hur Sverige arbetat med de rekommendationer som lämnades vid förhöret i Gèneve 2020.

Tidslinje – viktiga händelser

  • 18 juli 2019: Civil Rights Defenders skuggrapport skickades till FN.
  • 18 juli 2019: Gemensam skuggrapport med svenska FN-förbundet skickades in till FN.
  • 14 oktober 2019: Regeringen lämnade in sin rapport till FN.
  • 9–12 dec 2019: Civil Rights Defenders deltar under “Pre-Sessions” i Gèneve. Ett forum där aktörer inom civilsamhället berättar för FN om sina skuggrapporter.
  • 27 januari 2020: Granskning/förhör av Sverige. Representanter för Sveriges regering deltar i förhöret.
  • 2022: Regeringen lämnar in en halvtidsrapport till FN.
Taggar , ,