Remissvar avseende promemorian ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (ds 2019:4)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget att det ska införas en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, men anser att ytterligare åtgärder behöver vidtagas för att säkra institutionens oberoende och ställning. För att säkerställa ett effektivt skydd av mänskliga rättigheter i Sverige anser Civil Rights Defenders att det är av yttersta vikt att en svensk människorättsinstitution fullt ut uppfyller Parisprinciperna och kriterierna för att ackrediteras till A-status.

Civil Rights Defenders menar vidare att det oberoende som är ett krav utifrån Parisprinciperna kan garanteras bäst genom att institutionen placeras under Riksdagen.

Genom en grundlagsskyddad förankring kan institutionens oberoende, ställning och fortsatta arbete säkerställas inför framtiden. Civil Rights Defenders anser att arbetet med en grundlagsändring skyndsamt måste påbörjas, men att det inte behöver vara klart innan institutionen etableras.

Människorättsinstitutionen i Sverige bör även ges mandat och befogenhet att kunna intervenera i rättsliga processer och driva talan i nationell rätt i vissa fall. Förslaget bör även kompletteras på så sätt att civilsamhällets och särskilt utsatta gruppers inflytande säkerställs och garanteras i institutionens arbete.

Civil Rights Defenders vill även framhäva vikten av att människorättsinstitutionen tillförs adekvata medel för att säkerställa att institutionen kan verka aktivt och oberoende i praktiken för att säkerställa efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige.


Ladda ner hela remissvaret.

Taggar