Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning

I dag lämnar Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar in en anmälan till Justitiekanslern (JK) i ett fall där en minderårig pojke fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med sin asylprövning.

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl hösten 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning på begäran av Migrationsverket där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Rättsmedicinalverket bedömde att undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre och hans ansökan om asyl avslogs som följd.

Nu JK-anmäler Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar staten eftersom den bristfälliga bedömningen av pojkens ålder har lett till att han nekats asyl.

Stor felmarginal

Sedan Rättsmedicinalverket inledde sina kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars tänder och knäleder i mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. Fortfarande ifrågasätter en lång rad experter de undersökningar som görs och tillförlitligheten i de resultat som produceras. Det har bland annat framförts att en tredjedel av alla barn som bedömts av Rättsmedicinalverket år 2017 felaktigt klassats som vuxna.

– Att metoden fortsätter användas, trots alla larm om stor felmarginal, är under all kritik. I kombination med att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fortsätter med sin bristfälliga bevisvärdering leder det till att barn bedöms som vuxna och felaktigt utvisas till länder där de riskerar att utsättas för grova människorättsbrott, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Många drabbade

Undersökningen av pojkens knäled visade att han sannolikt var över 18 år medan bedömningen av visdomständerna gav stöd för att han var minderårig. Pojken bad därför om ett andrahandsutlåtande från privata experter som bedömde att båda undersökningarna talade för att han var minderårig. Han lämnade dessutom in flera dokument som gav stöd för hans uppgifter om att han är under 18 år.

Trots att pojken gjort allt som står i sin makt för att komma in med bevisning har migrationsdomstolen gått på resultatet från den bristfälliga medicinska åldersbedömningen.

– De bedömer min ålder utan att bry sig om mina dokument jag lämnat in som bevis. Trots att jag har gjort allt. Jag förstår inte hur det kan vara så, säger vår klient vars namn är anonymt.

Fallet är bara ett exempel på ett strukturellt problem som de senaste åren drabbat ensamkommande unga som sökt asyl i Sverige. Internationellt skydd har därmed i praktiken blivit otillgängligt för många personer ur en av de mest utsatta grupperna globalt, i strid med både Europakonventionen och barnkonventionen.

– Med alla de fall vi kommer i kontakt med så vet vi att det här fallet tyvärr bara är ett exempel på en mycket större problematik. Det är allvarligt att Sverige har ett asylsystem där människor får helt livsavgörande beslut som baseras på otillförlitligt underlag, säger Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ombud för pojken som i dag har ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasiet. Vi begär skadestånd av JK samt ett erkännande att pojken utsatts för människorättskränkning. JK:s bedömning är viktig för alla personer som utsatts för en liknande asylprocess.

Kort om medicinska åldersbedömningar

Medicinska åldersbedömningar är ett verktyg för den asylsökande att bevisa sin ålder/underårighet. Rättsmedicinalverket har i uppdrag att genomföra de medicinska åldersbedömningarna som består av röntgenundersökningar av knäled och visdomstand. I praktiken är det tandläkare och läkare hos upphandlade vårdgivare som gör bedömningen.

Rättsmedicinalverket sammanställer bedömningarna och skickar därefter ett utlåtande till Migrationsverket. Migrationsverket och migrationsdomstolen lägger utlåtandet till resten av den asylsökandes bevisning och tar ställning till om den asylsökande ska behandlas som vuxen eller barn i asylprocessen. Bedömningen av om en asylsökande är barn eller vuxen är ofta avgörande för om personen beviljas asyl eller inte.

Taggar , ,