Yttrande över ”Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett förenklat förfarande” (SOU 2018:62)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att ta bort dagens tillståndsplikt för kamerabevakning för de brottsbekämpande myndigheterna Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Vi anser att förslaget innebär ett omfattande intrång i rätten till privatliv och skyddet av den personliga integriteten. Civil Rights Defenders har valt att begränsa yttrandet till mer övergripande frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet.

Civil Rights Defenders vill understryka behovet av att tillståndsprövningen görs av en oberoende tillsynsmyndighet som har särskild kompetents att beakta de rättssäkerhets- och integritetsaspekter som kamerabevakningen innebär. Vi är kritiska till att både tillstånds- och anmälningsplikten försvinner, samtidigt som Datainspektionen får en mer tillbakadragen roll vad gäller enskildas integritetsskydd. Civil Rights Defenders delar utredningens bedömning att behovet av kamerabevakning har ökat, men utifrån den forskning och de erfarenheter som finns gällande kamerabevakning är vi ytterst tveksamma till att mer bevakning är det mest effektiva sättet att bekämpa brottslighet. Vi ifrågasätter också om förenklingar i tillståndsgivandet bidrar till att uppnå effektivitet för de brottsbekämpande myndigheterna.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar