”Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel” (SOU 2018:61)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker, med vissa reservationer, de lagförslag som presenterats. Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag rörande överskottsinformation.

Civil Rights Defenders är positiv till granskning utifrån Regeringsformen (RF) och Europakonventionen (EKMR) av regelverk som berör brottsbekämpning, men ser flera brister i  hur utredaren genomfört sitt uppdrag.

Civil Rights Defenders avgränsar detta yttrande till att gälla de förslag där vi anser att utredningen kunde gått längre i sitt utredande arbete och risken för godtyckligt eller oproportionerligt intrång i den enskildes privatliv är särskilt påtaglig.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar