”Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning” (Ds 2018:35)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker de lagförslag som presenterats.

Civil Rights Defenders har principiellt inga invändningar mot att Säkerhetspolisen och Polismyndigheten i sitt arbete för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, i vissa fall ska kunna använda information som tillkommit genom signalspaning. Civil Rights Defenders anser dock att utredningen brister på ett avgörande sätt i analys och förslag gällande gränsdragningen när och hur detta ska vara tillåtet för att förslaget ska kunna genomföras utan att ge vika skyddet för rättssäkerhet och personlig integritet.

Civil Rights Defenders är också kritisk till att denna typ av frågeställning hanterats inom ramen för interna departementspromemorior, i stället för som offentlig utredning. Frågor som berör inskränkningar i individers grundläggande fri- och rättigheter bör utredas på ett sätt som möjliggör noggrannare analys samt insyn och inflytande från det civila samhället.


Ladda ner hela yttrandet.

Taggar