Sverige brister i skydd mot hatbrott och diskriminering av minoritetsgrupper

I dag går Sverige upp till förhör inför FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av rasdiskrimineringskonventionen (CERD). I en rapport till FN riktar Civil Rights Defenders kritik mot Sveriges bristande hantering av flera frågor som rör skydd mot diskriminering, urfolksrättigheter och hatbrott.

Civil Rights Defenders, som är på plats i Genève under förhöret den 2–3 maj, kritiserar staten för att hatbrott inte utreds i tillräcklig utsträckning och att få anmälningar leder till åtal. Vi kritiserar även att rasistiska och antidemokratiska organisationer tillåts bedriva aktiviteter där de gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp.

Enligt FN:s rasdiskrimineringskonvention har stater en skyldighet att förbjuda organisationer som hetsar mot folkgrupper på grund av ras, etnicitet eller religiös tillhörighet. Sverige har inte infört ett sådant förbud med förevändningen att den lagstiftning som redan finns effektivt förhindrar organisationerna att genomföra sina aktiviteter eftersom medlemmarna då skulle göra sig skyldiga till brott. Civil Rights Defenders är positiv till att staten värdesätter föreningsfriheten, men menar att det finns ett uppenbart glapp mellan vad lagen säger och hur det ser ut i praktiken.

– Som lagstiftningen tillämpas idag kan nazistorganisationer som Nordiska motståndsrörelsen sprida sin hatpropaganda på våra gator och torg utan att polisen ingriper i den utsträckning de borde. Sverige behöver se över tillämpningen av den nuvarande bestämmelsen om hets mot folkgrupp och hur organisationerna kan förhindras att sprida sin propaganda, säger John Stauffer, Executive Director, Civil Rights Defenders.

Fortsatt bristande respekt för samers rättigheter

Civil Rights Defenders menar även att samers rättigheter i många avgörande aspekter fortsatt ignoreras av svenska makthavare och näringslivsföreträdare. Ett avgörande problem är att Sverige blundar för en av de mest grundläggande urfolksrättsliga, och för samerna akuta,  frågorna – inflytandet i beslutsprocesser som påverkar deras livsvillkor som urfolk.

Därtill har Sverige fortfarande inte ratificerat ILO:s konvention nr 169 om urfolksrättigheter eller införlivat bindande folkrättsliga principer i den svenska lagstiftningen.

– Sverige visar gång på gång sin oförmåga att erkänna och respektera samernas rättigheter. Historiska orättvisor lever vidare och detta i kombination med extremt låg kunskap om samers situation leder till fortsatt rasism och diskriminering. Sverige har ett stort ansvar att förebygga kränkningar av samers rättigheter, inte minst genom att själv börja respektera sina internationella åtaganden om urfolksrättsliga principer, säger Josefina Skerk, samordnare för arbetet med samers rättigheter på Civil Rights Defenders.

FN riktar återkommande kritik mot Sverige

Sverige har i många år fått upprepad kritik av FN gällande behandlingen av samer och även hanteringen av hets mot folkgrupp och hatbrott, trots det kvarstår problemen.

– Det är dags att Sverige en gång för alla tar FN:s kritik på allvar och slutar kränka mänskliga rättigheter, säger John Stauffer.

I Civil Rights Defenders rapport till FN riktar vi även kritik mot Sveriges hantering av utsatta EU-medborgares rättigheter och etnisk-/rasprofilering i relation till polisens arbete. Två områden som inte lyfts i regeringens egna rapport till FN.

Klicka här för att läsa Civil Rights Defenders rapport.

Kort om FN:s granskning

De länder som åtagit sig att följa CERD granskas återkommande av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Inför granskningen får både den svenska regeringen och civilsamhället skicka in rapporter som belyser situationen i landet.

För mer information, eller kommentar från Civil Rights Defenders Executive Director John Stauffer, som finns på plats i Genève, vänligen kontakta: press@crd.org / 076 576 27 62

Taggar , , ,