Yttrande över utredningen ”Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism” (SOU 2017:72)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders har ingen invändning mot att Sverige tillträder tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokollet), då det motsvarar den internationella standard som antagits av FN:s säkerhetsråd och syftar till att harmonisera nationell lagstiftning på området. Civil Rights Defenders anser dock att utredningen inte tillräckligt tydligt uppmärksammat och försökt eliminera förslagens eventuella negativa konsekvenser ur ett människorättsperspektiv. Samtliga skäl som i utredningen anförs för att Sverige bör tillträda tilläggsprotokollet handlar om att effektivisera bekämpningen av terrorism.

Utredningen borde enligt Civil Rights Defenders mening också ha fokuserat på att säkerställa att effektiviseringen inte sker på bekostnad av grundläggande fri- och rättigheter. Särskilt som både tilläggsprotokollet och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (terrorismdirektivet) har bestämmelser om villkor och garantier/grundläggande fri- och rättigheter (artiklarna 8 och 23).

Tydligt är att vissa etniska grupper i det brottsbekämpande arbetet mot terrorism misstänkliggörs i en oproportionerligt hög grad jämfört med andra etniska grupper, vilket kan få ödesdigra konsekvenser för rättssäkerheten och för oskyldigt utpekade individer. Denna typ av profilering äventyrar inte endast människors grundläggande rättigheter utan hämmar även effektiviseringen då terrorism felaktigt antas komma i endast en form, vilket naturligtvis inte stämmer. Civil Rights Defenders menar att denna problematik borde ha uppmärksammats och motverkats i de förslag som utredningen lagt fram. Utredningen borde även i övrigt ha ägnat större uppmärksamhet åt att säkerställa att man vid terrorbekämpning inte överskrider vad som är proportionerligt i det aktuella fallet, till exempel ifråga om polisens metoder och våldsanvändning.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar