Yttrande över utredningen ”Nästa steg? – förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders är positivt inställd till stora delar av utredningens förslag. Detta gäller framför allt förslag en om att integrera minoritetspolitiken bättre inom andra sektorsområden samt att förtydliga kommuners och landstings ansvar. Civil Rights Defenders är dock kritisk till att utredningen inte föreslagit möjlighet för individer att överklaga beslut där de vägrats tillgång till sina rättigheter i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Civil Rights Defenders föreslår också att rättigheten att använda sitt modersmål i kontakterna med vissa myndigheter enligt 10 § minoritetslagen även ska omfatta romani chib.

Civil Rights Defenders ställer sig också kritisk till att uppdraget för denna utredning, trots dess extensiva direktiv, inte har omfattat frågor om tillsyn. I dag saknas det helt en myndighet som aktivt granskar tillämpningen av minoritetslagen. Även om det, som poängterats av utredningen (se avsnitt 5.3.1), finns sektorsmyndigheter med tillsynsansvar så bedriver ingen av dessa egeninitierad tillsyn utifrån minoritetslagstiftningen. Civil Rights Defenders menar att den brist på kunskap och efterlevnad som alltjämt, efter närmare 20 år från att lagstiftningen trädde ikraft präglar rättstillämpningen inom detta område, föranleder ett tydligare ansvarsutkrävande. Detta kan bara uppnås genom att en myndighet får i uppdrag att utöva aktiv och systematisk tillsyn över kommuners tillämpning av lagstiftningen. Civil Rights Defenders föreslår att tillsynsfrågan utreds tillsammans med frågan om inrättande av en ny nationell människorättsinstitution.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar