Civil Rights Defenders begär skadestånd för brister i rättsprocess

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran i ett fall där en man med nedsatt intellektuell och kommunikativ förmåga diskriminerats och fått sina rättigheter kränkta i en rättegångsprocess. Det är första gången ett fall av den typen prövas för skadestånd av staten.

Mannen dömdes för brott av Malmö tingsrätt 2015. Under förundersökningsprocessen förhördes mannen av polis vid tre tillfällen. Men trots att han inte har svenska som modersmål och har låg kunskap i språket fick han inte tillgång till språktolk vid det första förhöret.

Den påföljande rättegången pågick under nio dagar, men tolk närvarade endast den dag som mannen själv hördes. Mannen kunde därför inte förstå vad som framförts mot honom, hade därav inte möjlighet att ställa frågor eller bemöta bevisning. Mannen har, utöver bristande språkförståelse, även flera utlåtanden från läkare som visar att han har nedsatt intellektuell och kommunikativ förmåga. Detta togs inte hänsyn till i den rättsliga processen.

– Trots att polisen och domstolarna visste att mannen inte förstod svenska och att han hade intellektuella och kommunikativa funktionsnedsättningar säkerställde de inte att han kunde ta del av rättsprocessen på lika villkor som personer som kan språket eller inte har funktionsnedsättningar. Det är oerhört allvarligt att rätten har brustit så grovt i det här fallet, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Domen överklagades till hovrätten där tolk närvarade under förhandlingens samtliga fem dagar. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, men domen grundades huvudsakligen på tingsrättens förhandling som mannen, på grund av bristfällig tolkning, inte kunnat följa.

Därför begär Civil Rights Defenders skadestånd av staten

Polis och domstol har brustit i att säkerställa:

-språktolk i alla delar av den rättsliga processen.
-att mannen förstod den rättsliga processen utifrån sina kommunikativa och intellektuella funktionsnedsättningar.
-att mannen underrättats om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom på ett sätt eller ett språk han förstår.

Civil Rights Defenders agerar juridiskt ombud i fallet och begär 110 000 kr i ersättning från staten för polisens och domstolens kränkningar. När skadeståndsbegäran skickas in har mannen redan avtjänat sitt straff.

Taggar ,