Enkätundersökning visar på allvarliga brister inom tvångsvården

I slutet av 2016 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning för att kartlägga hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Resultatet indikerar bland annat att tvångsmetoder används oproportionerligt.

54 procent svarade att de utsatts för metoder som avskiljning, bältning eller tvångsmedicinering senaste gången de var intagna.

– Ibland behöver man använda sig av tvångsmetoder som till exempel bältning, men resultatet i enkäten antyder att dessa metoder används i större utsträckning än vad som verkar rimligt. All typ av tvångsåtgärder måste ske med stöd i lag och ska utföras proportionerligt och endast i de situationer det är absolut nödvändigt, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Enkätundersökningen visade även att en stor andel av de svarande anser sig fått för lite information. 61 procent uppgav att de inte fått information om hur man överklagar sitt frihetsberövande och 67 procent att de inte fått information om sin rätt till ett juridiskt ombud

Endast nio procent säger sig ha fått information om olika behandlingsmetoder och dess biverkningar.

Hur kan situationen för mänskliga rättigheter förbättras inom tvångsvården?

– Det handlar om att se till så att alla som jobbar inom tvångsvården har adekvata kunskaper om vilka rättigheter människor som är inlåsta har. Det är också viktigt med tydliga direktiv från ledning och verksamhetschefer att man ska bemöta internerna med respekt och mänskliga rättigheter.

Hur går Civil Rights Defenders arbete vidare efter detta?

– Vi kommer genomföra enkäten årligen för att följa utvecklingen. Det är viktigt att se den här undersökningen som en första testrunda och svaren som indikatorer, den stora lanseringen av enkäten kommer till hösten då vi planerar att nå ut ännu bredare. Nu vet vi var vi ska gräva vidare, säger Annika Åkerberg.

Enkäten, som var öppen i en månad, riktar sig till personer som är eller har varit intagen för någon typ av tvångsvård under de senaste fem åren. Den täcker frågor om möjligheten att vara delaktig i valet av behandlingsmetod, upplevelser av tvång, patienttrygghet, tillgänglighet till information om rättigheter och andra frågor som handlar om enskildas mänskliga rättigheter inom tvångsvården. Drygt 90 personer från den psykiatriska och rättspsykiatriska vården deltog i undersökningen.

Kort om tvångsvård

Tvångsvård innebär att en person blir intagen och vårdas på en institution som personen inte får lämna. Orsaken är att personen i fråga är så pass sjuk att det finns risk för egen eller annans hälsa och liv. Tvångsvården innefattar psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård och missbrukartvångsvård.

Taggar