Utsatta EU-medborgare – handlingsplan för kommuner

De senaste åren har allt fler utsatta personer från andra EU-länder kommit till svenska kommuner för att hitta sätt att försörja sig och sina familjer. Många lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till samhället och dess grundläggande skyddsnät.

Det saknas idag nationell vägledning för hur kommuner ska hantera situationen och många kommuner tar fram handlingsplaner för hur de ska arbeta med frågor som rör utsatta unionsmedborgare. För att underlätta arbetet och för att säkerställa att mänskliga rättigheter efterföljs har Civil Rights Defenders sammanställt en handlingsplan som kan användas som underlag när kommunerna utformar egna planer och strategier. Dokumentet kan även fungera som en checklista för de kommuner som redan arbetat fram en plan.

Samtliga kommuner har ett ansvar att se till att mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken, det vill säga att det kommunala arbetet och alla beslut som fattas genomsyras av rättigheterna.

Sverige har undertecknat en rad juridiskt bindande konventioner som rör mänskliga rättigheter. Även om många av dessa konventioner inte har inkorporerats i nationell rätt så har myndighetsutövare en långtgående skyldighet att tolka nationell rätt konventionskonformt. Det innebär att såväl domstolar som kommuner, landsting och statliga myndigheter måste känna till och tillämpa bindande människorättsnormer när de tolkar svensk lagstiftning.

Människorättsskyddet ska gälla för alla människor som befinner sig i Sverige. Civil Rights Defenders vill därför understryka vikten av att kommuner tar sitt ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras.


Ladda ner handlingsplanen

Taggar