Yttrande över betänkandet ”Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten” (SOU 2016:65)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar utredningen om tillsynen över den personliga integriteten och den kartläggning över behandling av personuppgifter som har gjorts. Vi delar utredningens bedömning att ett mer samlat tillsynsansvar skulle stärka skyddet för den enskildas personliga integritet men anser att utredningens förslag måste kompletteras med ett antal åtgärder för att Sverige fullt ut ska leva upp till sina internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga fri- och rättigheter. Civil Rights Defenders analys av författningsförslaget begränsas till de delar som anges nedan.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar