Yttrande över utredningen ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar utredningen och tillstyrker att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag. Vi välkomnar särskilt att utredningen även föreslår lagstiftningsåtgärder på områden där utredningen har kunnat konstatera brister. På så sätt stärks skyddet för barns rättigheter ytterligare.

Civil Rights Defenders anser däremot att det allmännas ansvar att tolka nationell rätt fördragskonformt måste befästas på ett tydligare sätt. En grundlagsändring i detta avseende bör övervägas. Mot bakgrund av att barnkonventionens bestämmelser inte är statiska utan utvecklas över tid, skulle ett sådant förtydligande av det allmännas ansvar främja att, inte bara barnkonventionen, utan även andra lagar framgent tolkas i enlighet med den internationella praxis som utvecklats och i övrigt i överensstämmelse med Sveriges internationella överenskommelser.

För att ytterligare säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda och att barnkonventionen tolkas på det sätt som den är avsedd att tolkas, anser Civil Rights Defenders att det är av yttersta vikt att Sverige ratificerar det tredje fakultativa protokollet till barnkonventionen om ett individuellt klagomålsförfarande.

Civil Rights Defenders instämmer i utredningens bedömning att det, vid sidan av lagstiftningsåtgärder, behöver vidtas andra åtgärder såsom utbildningsinsatser och samordning. Vi har dock ytterligare förslag på åtgärder utöver de som utredningen redogör för. Vi vill särskilt framhålla att det behövs informationssatsningar riktade även mot barn gällande vad det innebär för dem att barnkonventionen har blivit lag.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar