Yttrande över utredningen ”Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning” (SOU 2016:39)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker utredningens förslag att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. Vi tillstyrker även förslaget att Polismyndigheten föreläggs en allmän skyldighet att samverka med de lärosäten som ger den utbildning som leder till polisexamen. Vi anser dock att Polismyndigheten även måste åläggas en skyldighet att samråda med civilsamhällesorganisationer.

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om slopandet av begåvningstest. Dessa instrument bör även fortsättningsvis utgöra en kvalitetssäkring av studentunderlaget.

Vi har också en rad synpunkter på hur utredningen har genomförts samt förslag på ytterligare åtgärder för att Sverige ska få en polisutbildning som medför att Sverige på ett bättre sätt ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar