Debatt: Civil Rights Defenders svarar Eric Erfors

I Expressen den 10 december skriver Eric Erfors om hur han ser på Sveriges ansvar gentemot utsatta EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien samt hur han ser på Sveriges rättsliga åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Han gör det mot bakgrund av Civil Rights Defenders färska rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter, men det är synd att han inte läste den innan han skrev. 

Rapporten innehåller en juridisk analys där vi utifrån bindande internationella människorättsnormer, EU-rätt och nationell rätt slår fast vilka skyldigheter svenska myndighetsutövare har gentemot utsatta EU-medborgare. Den redogör även för det rättsfall Erfors beskyller oss för att ha utelämnat (Dano). Vad EU-domstolen framförallt understryker i det och andra liknande fall är att EU-rätten sätter vissa ramar, exempelvis i fråga om fri rörlighet, men att innehållet i socialrätten bestäms nationellt – i Tyskland är det tysk rätt och i Sverige svensk rätt. I Sverige innebär det till exempel att socialtjänstlagen reglerar EU-medborgares rätt till socialt bistånd när de befinner sig här.

Svensk rätt ska tolkas i ljuset av Sveriges internationella förpliktelser. Detta är inte ”meningslösa beskyllningar” som Erfors vill få det till: FN är tydlig på denna punkt och den svenska statliga utredningen SOU 2010:70 konstaterar att ”enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt tolkas på ett sätt som överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden.” Således ska socialtjänstlagen, exempelvis, tolkas i enlighet med såväl barnkonventionen som FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa bindande instrument är tydliga med att rättigheterna inte kan nekas personer i landet bara för att de inte är medborgare.

Mänskliga rättigheter är inte ett smörgåsbord där makthavare, eller för den delen opinionsbildare som Erfors, utifrån tycke och smak kan välja bland rättigheter och vem som ska få del av dessa. I grunden handlar det om respekten för rättsstaten – att den offentliga makten ska utövas under lagarna, som det uttrycks i vår grundlag.

Robert Hårdh,
chef Civil Rights Defenders


Här kan du läsa både Civil Rights Defenders svar till Eric Erfors och hans svar på vår replik.

Taggar