Yttrande över utredningsförslaget ”Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor” (SOU 2015:63)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker utredningens förslag till lagändringar mot bakgrund av de inskränkningar av de mänskliga rättigheterna och regeringsformens rättighetskapitel som förslagen innebär.


Ladda ner hela yttrandet

Taggar