Romska familjer i Albanien utsätts för strukturell diskriminering

Drabbade romska familjer i Tirana protesterar utanför departementet för stadsplanering och turism efter besked om att de kommer att vräkas. Foto: Civil Rights Defenders

I området Selita i Tirana hotas just nu 70 familjer, en majoritet av dem romer, att vräkas. Civil Rights Defenders kräver att kommun och myndigheter samordnar och genomföra en handlingsplan för att förhindra vräkningarna samt säkerställer att drabbade familjer erbjuds lämpliga bostäder.

Civil Rights Defenders är djupt oroad över hur de albanska myndigheterna ignorerar romers rättigheter och åsidosätter deras rätt till bostad. Civil Rights Defenders kräver att inblandade myndigheter, som departementet för stadsplanering och turism, samordnar och genomför en handlingsplan för att förhindra vräkningarna. Myndigheterna bör också, i samråd och genom överenskommelser med drabbade, säkerställa att hemlösa familjer erbjuds lämpliga bostäder.

De familjer som bor i betonghus har påverkats mest av hoten och har därför ansökt om legalisering av deras bostäder, med stöd av artikel 39 i lagen om legalisering av informella byggnader. Men eftersom ansökan fortfarande inte besvarats kan byggnaderna inte exproprieras. Fyra familjer bor i lägenheter och får inte ens sina ansökningar om legalisering övervägda.

– Internationella människorättsnormer föreskriver rätten till lämplig bostad och skydd mot tvångsvräkningar. Om de albanska myndigheterna inte vidtar åtgärder för att förhindra vräkningarna av de romska familjerna kränker de inte bara dessa rättigheter utan även deras rätt att slippa diskriminering, säger Vasilika Laci, handläggare för Albanien på Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders anser att de åtgärder som vidtas av myndigheterna för att skydda familjerna från tvångsvräkning är otillräckliga, olämpliga och utgör skada. Det är också tydligt att lagen i första hand diskriminerar romer. Lagarnas negativa påverkan synliggjordes under sommaren 2014, när ett dussintal romska familjer i Elbasan ombads att lämna sina hus efter att myndigheterna tagit beslutet att riva dem.

Under den nuvarande albanska lagstiftningen är bostäder en social fråga snarare än en rättighet, och det finns därmed inget rättsligt skydd. Rådande sociala bostadsprogram riktar sig inte till de personer med låg inkomst eller dem som är i störst behov av bostad och utgör en ständig risk för tvångsvräkningar för dessa grupper.


Rätten till ett privatliv, familj och hem fastslås i Artikel 17 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt artikel 8 i Europakonventionen. Som part till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), är Albanien skyldig att erkänna allas rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, där tillgång till mat, kläder och bostad är grundläggande. FN har uttryckligen gett uttryck för att detta inkluderar skydd mot tvångsvräkningar.

Taggar