Rättshjälp för marginaliserade grupper

Trots att Albanien i december 2008 antog en lag om rättshjälp, som trädde ikraft i april 2009, så garanteras inte alla medborgare rätten att få sin sak prövad i domstol. Tillsammans med Tirana Legal Aid Society (TLAS) erbjuder vi rättshjälp till personer ur marginaliserade grupper så att dessa personer får bättre möjlighet att kunna få sina lagliga rättigheter tillgodosedda.

En av de minoritetsgrupper som drabbas värst av bristen på rättvisa är romer. För att undvika diskriminering från myndigheter är det vanligt bland romer i Albanien att inte registrera sina barn. Men utan födelsebevis går barnen miste om möjligheten att få sina grundläggande rättigheter, som utbildning och vård, tillgodosedda.

Därför kampanjar vi också bland marginaliserade grupper, särskilt bland romer, för att öka kunskapen om varför det är nödvändigt att registrera sig hos myndigheterna. Vi erbjuder också stöd i administrativa processer så att de kan utnyttja sociala förmåner de har rätt till.

Taggar