Erasmus+

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter. Vi arbetar nära våra partners, civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och andra samhällsförändrare i vår gemensamma strävan efter en värld av demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter våra medborgerliga och politiska rättigheter. Vi arbetar med flera metoder, där utbildningar för långsiktigt lärande är bland de viktigaste. Vi stärker individer som arbetar med mänskliga rättigheter inom tematiska inriktningar, så som principerna om mänskliga rättigheter, jämställdhet, medborgarskap, säkerhetsfrågor och juridiska rättigheter. Vi fokuserar också på externa perspektiv, från opinionsbildning och påverkan till rättstvister och övergripande antidiskrimineringsfrågor.

Vårt arbete tillsammans med aktivister syftar till att se till att deras mänskliga rättigheter respekteras, men också att de är inkluderade i de demokratiska processerna. Vi arbetar för ett samhälle där beslut fattas i dialog med aktiva medborgare, vilket möjliggör för marginaliserade grupper att delta i beslutsfattandet.

De politiska kraven i samhället förändras snabbt och trycket från icke-demokratiska ledare på våra partners inom människorättsrörelsen växer ständigt. Eftersom demokratin går tillbaka i fler länder än den stärks så ses människorättsförsvarare, minoritetsgrupper och andra ofta som ett hot mot nationen, och redan marginaliserade grupper utsätts för ytterligare förtryck som leder till bland annat stress och psykosociala utmaningar.

Civil Rights Defenders har utvecklat en ny åttaårig strategi och uppdaterat organisationens förändringsteori. Att kompetensutveckla våra utbildare är avgörande för att förverkliga våra målsättningar och fyra strategiska mål: säkerhet, kapacitet, engagemang och ansvarsutkrävande.

Aktuella projekt i Erasmus+

Civil Rights Defenders startade resan med Erasmus+ år 2022. Genom att aktivt arbeta genom Erasmus+ har vi ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och strategiskt ledarskap samtidigt som vi utvecklar vår kompetens i att planera, facilitera och utvärdera vårt arbete. På så vis hoppas vi kunna fortsätta stärka vår organisation och bli en allt mer motståndskraftig organisation som snabbt anpassar sig till nuvarande och framtida utmaningar i det informella utbildningsarbetet.

Hittills har resultaten haft stor inverkan på arbetet med att ha ett tydligt förhållningssätt till ett inkluderande och reflekterande ledarskap och har ökat vår förmåga att vara en bättre aktör inom utbildningar, speciellt när det kommer till ämnen som ligger nära Civil Rights Defenders arbete, till exempel medborgerliga rättigheter, aktivt medborgarskap, antipolarisering, populism och allmän förståelse för mänskliga rättigheter med mera.

Civil Rights Defenders fortsätter sträva efter ett gemensamt språk och pedagogisk grund för lärande i organisationen och att öka utbildnings- och faciliteringsförmågan för att bättre möta behoven hos minoriteter och marginaliserade grupper. Civil Rights Defenders syftar också till att utveckla och implementera ett inkluderande och reflekterande ledarskap för att säkerställa att vi är en relevant aktör i ett internationellt sammanhang.

Tidigare projekt i Erasmus+

Deltagandet i Erasmus+ har hittills varit ett viktigt initiativ för att utveckla ett gemensamt språk kring ledning och ledarskap och som ett resultat utvecklat en mer informerad, mindre stressad och mer motståndskraftig personal.

Under de senaste 18 månaderna har ansvariga chefer på Civil Rights Defenders deltagit i olika kurser över hela Europa för att stärka sina kompetenser inom ledning och ledarskap. Till exempel att skapa tydlighet i komplexa sammanhang, inspirera och hantera förändringsprocesser där personalen är involverad – samtidigt som de behåller fokus på organisationens riktning. En del av personalen på Civil Rights Defenders har också deltagit i kurser med fokus på coachning och vägledning för att ge människor möjlighet att vidta åtgärder i sina egna liv, sätta upp egna mål och hitta styrkan för att genomföra dem.

Kurserna följdes upp för att integrera lärandet i organisationen och dela med oss i våra nätverk.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta HR-partner Mirjam Warne.