Vår strategi och våra mål 2023-2030

Vi står inför ett historiskt val. Vi kan agera för att försvara demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstatens principer eller så kan vi stå vid sidan om och låta auktoritära krafter avancera och förtrycka fler människor.

Vi väljer att agera och det är dags att agera nu.

One-pager: Civil Rights Defenders strategi för 2023-2030

Civil Rights Defenders vision, mission, kärnvärden och varumärke tillsammans med våra strategiska mål definierar den strategiska inriktningen för organisationen för 2023-2030.

One-pager: Läs sammanfattningen av vår strategi för 2023-2030 på en sida här.

Hela strategin: Läs hela Civil Rights Defenders strategi för 2023-2030 här.

Våra strategiska mål och delmål

Våra strategiska mål är vår ambition för strategiperioden 2023–2030. De fyra strategiska målen återspeglas i vår förändringsteori – säkerhet, kapacitet, engagemang och ansvarsutkrävande. Varje övergripande mål har egna delmål som mer specifikt beskriver vad vi siktar på att ha uppnått i slutet av strategiperioden.

Säkerhet: Människorättsförsvarare är säkra

 • Civil Rights Defenders har kapacitet och resurser för att minimera säkerhetsrisker och dämpa följderna när mänskliga rättigheter kränks.
 • Våra partners har kapacitet och resurser för att minimera säkerhetsrisker och dämpa följderna när mänskliga rättigheter kränks.

Kapacitet: Människorättsförsvarare har förmåga att försvara mänskliga rättigheter och demokrati

 • Civil Rights Defenders ger ett innovativt, flexibelt partnerstöd, som alltid utgår från våra partners behov.
 • Civil Rights Defenders är en motståndskraftig, hållbar och ändamålsenlig organisation.
 • Civil Rights Defenders fokuserar på att använda verktyg, metoder och teknologier som är innovativa, i framkant eller datadrivna.

Engagemang: Samhällets aktörer och intressenter tar ställning för mänskliga rättigheter och demokrati

 • Civil Rights Defenders, tillsammans med partners, påverkar beslutsfattares narrativ till fördel för mänskliga rättigheter och demokrati.
 • Civil Rights Defenders har engagemangsdrivna arbetsmetoder och skapar möjligheter för aktörer och intressenter att kunna engagera sig.
 • Civil Rights Defenders är en högt respekterad människorättsorganisation med människorättsförsvarare i fokus, speciellt när det kommer till vårt arbete inom säkerhet, kapacitet och ansvarsutkrävande.

Ansvarsutkrävande: Skyldighetsbärare hålls ansvariga

 • Civil Rights Defenders utvecklar konkreta och effektiva verktyg och metoder för att kunna ställa skyldighetsbärare till svars.
 • Skyldighetsbärare med ansvar för mänskliga rättigheter hålls ansvariga av Civil Rights Defenders eller våra partners.
 • Det finns ett starkt internationellt/regionalt ramverk för främjandet av mänskliga rättigheter.
 • De som drabbas när mänskliga rättigheter kränks har tillgång till rättslig prövning.