Skärpta krav för medborgarskap

Status: Tidöpartierna tillsatte under 2023 utredningen Skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap. Utredaren ska bland annat föreslå krav på längre hemvist i Sverige för att förvärva medborgarskap. Dessutom ska utredningen bedöma vilka ytterligare kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur som ska krävas för att förvärva medborgarskap, krav på egenförsörjning för att förvärva medborgarskap, skärpt krav på hederligt levnadssätt för att förvärva medborgarskap samt ta ställning till om det bör införas ett krav på medborgarskapssamtal och om avläggande av lojalitetsförklaring eller liknande ceremoniellt inslag som slutpunkt i processen att förvärva medborgarskap. Uppdraget ska redovisas 30 september 2024.

Den 24 januari 2024 lämnade regeringen också in en lagrådsremiss med förslag om ändringar i lagstiftningen om svenskt medborgarskap. Det föreslås bland annat att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.1

Kommentar: Tidöpartiernas ambition är att göra det avsevärt svårare att bli svensk medborgare jämfört med idag. Alla eventuella förslag om skärpta villkor att erhålla medborgarskap behöver vila på en gedigen grund då medborgarskapet är av stor betydelse för enskilda och deras integration i Sverige.  Om en växande grupp personer befinner sig i landet och saknar medborgarskapets grundläggande rättigheter, vidgas klyftor i samhället och fler människor ställs utanför möjligheten att påverka och ta del av samhällets olika funktioner. Införandet av höga krav för att erhålla medborgarskap kan leda till att en grupp av permanent boende, som av olika skäl inte uppfyller kraven, ställs utanför och betraktas som en ”andra klassens medborgare”. Denna hierarki strider mot principen om lika värde och rättigheter för alla individer oavsett deras ursprung eller bakgrund.

1. https://www.regeringen.se/contentassets/8a3014cf7ac146d8a69968c40e279ffd/andringar-i-medborgarskapslagen.pdf

Senast uppdaterad: 2024-01-30