Asylsökande måste bo på asylboenden

Status: Under 2023 presenterades en utredning som bland annat föreslår att möjligheten för asylsökande att välja eget boende med bibehållna förmåner ska tas bort. I stället måste alla asylsökande nu bo på Migrationsverkets egna boenden. Utredningen förslår även utökade befogenheter för Migrationsverkets personal samt sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet på Migrationsverkets boenden. Utredningen har nu remitterats och ett lagförslag förväntas presenteras som en proposition av regeringen inom snar framtid. Enligt utredningens förslag ska lagändringarna träda i kraft 1 april 2024. Den initiala utredningen tillsattes av förra regeringen, men tog då sikte på s.k. ”mottagningscenter” där asylsökande var skyldiga att bo under den allra första tiden i Sverige.

Kommentar: Utredningens förslag tar inte tillräcklig hänsyn till konsekvenserna för asylsökandes mänskliga rättigheter. Bland annat är Sverige skyldig att tillgodose en adekvat levnadsstandard, rätten till bostad, rätten till privat- och familjeliv samt barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet. Därför ska tiden som spenderas i gemensamma asylboenden vara så kort som möjligt, och asylsökande bör snabbt få tillgång till egna, privata boenden.1 Risken med stora, kollektiva asylboenden är att asylsökandes mänskliga rättigheter inte fullt ut kommer att kunna tillgodoses. Det kan också vara kontraproduktivt ur ett integrationsperspektiv, om asylboenden också isoleras från övriga samhället. Barn, ensamstående mammor och hbtqi-personer riskerar att drabbas särskilt negativt av kollektiva asylboenden, eftersom dessa sällan är anpassade efter deras behov.2 Civil Rights Defenders är även mycket kritiska till att införa sanktionsmöjligheter i form av nedsatt dagersättning vid misskötsamhet, då detta kommer att få oproportionerligt negativa konsekvenser för den drabbade.

För en fördjupad kommentar kring förslaget, se Civil Rights Defenders remissyttrande.

1 https://www.refworld.org/docid/3f3770104.html
2 Sandra Karlsson, Children’s lived rights, 2021.

Senast uppdaterad: 2023-12-12