Uppdrag och arbetsmetoder

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Vi är lokalt representerade på fyra kontinenter.

Civil Rights Defenders vision

En värld med demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter.

Civil Rights Defenders uppdrag

Vårt uppdrag är att försvara medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare och öka deras säkerhet, kapacitet och tillgång till rättvisa.

Vi är del av en global rörelse av människorättsförsvarare och samarbetar med dem som är utsatta för risk. Genom juridiska processer och påverkansarbete ställer vi stater, individer och icke-statliga aktörer till svars för människorättskränkningar.

Vi står upp för de normer och värderingar som uttrycks i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt i andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar människor att nyttja dessa rättigheter för att främja demokratiska samhällen.

Så här omsätts vår vision och vårt uppdrag i praktiken

Granskning och ansvarsutkrävande

Civil Rights Defenders granskar statsmakten och andra makthavare samt utkräver ansvar när lagstiftningen eller dess tillämpning står i strid med de medborgerliga och politiska rättigheterna. Det gör vi själva, eller i samarbete med lokala människorättsförsvarare. Vi granskar lagar, lagförslag och myndighetsutövning samt driver rättsprocesser mot stater och andra makthavare som kränker människors rättigheter. Vi driver fall i nationella och internationella domstolar, kommittéer och tribunaler.

Opinion och påverkan

Civil Rights Defenders driver förändring och påverkar stater, makthavare och den allmänna opinionen. Vi arbetar med opinions- och påverkansarbete, själva eller tillsammans med lokala människorättsförsvarare och andra organisationer för att öka kapaciteten till nationell och internationell påverkan. Organisationen driver debatt och kampanjer samt belyser viktiga frågor genom media, seminarier och rapporter. I totalitära stater når vi ut med oberoende information genom alternativa medier och fora för diskussion och debatt.

Stöd och utbildning

Civil Rights Defenders grundidé är vikten av starka lokala människorättsaktörer. Vi fokuserar på att samarbeta med och stärka de lokala aktörerna. Detta innebär att organisationen arbetar med säkerhetsträningar, akutstöd, utbildning, kompetensutveckling och finansiering. Utifrån lokala behov stödjer vi utvecklingen för ökad förmåga och kapacitet att driva förändringsarbete lokalt. Det handlar även om människorättsförsvarares metoder, tillgång till verktyg och system för rapportering och resultatstyrning. Vi skapar också förutsättningar för lokala människorättsförsvarare att i trygghet mötas och utbyta erfarenheter för att stärka och inspirera varandra.