Yttrande över betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att åtgärder för att stärka skyddet för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier utreds och anser att vissa av utredningens förslag utgör lämpliga åtgärder för detta ändamål.

Civil Rights Defenders avstyrker dock förslaget om ett nytt brott om förolämpning mot tjänsteman. Lagändringar som innebär kriminalisering bör föregås av en noggrann bedömning av kriminaliseringens konsekvenser för mänskliga fri- och rättigheter samt av dess proportionalitet i förhållande till eventuella rättighetsinskränkningar. Vi anser att den bedömning som utredningen gjort i detta avseende är bristfällig.   

Civil Rights Defenders avstyrker även förslagen om en skärpt straffskala för våld eller hot mot tjänsteman samt för brottet som föreslås rubriceras angrepp mot tjänsteman. Vi anser att de föreslagna straffskärpningarna varken är ändamålsenliga eller har grundats i forskning och erfarenhet.

Civil Rights Defenders instämmer i utredningens bedömning att det inte bör införas en reglering som möjliggör att namn ersätts med en anonym beteckning vid dokumentation av beslut och andra åtgärder. Civil Rights Defenders avstyrker därför det alternativa förslaget om minskad exponering av namn i polisiär verksamhet. Vi bedömer att förslaget skulle ha begränsad påverkan på polisers utsatthet för våld, hot och trakasserier och anser följaktligen att förslaget inte utgör vare sig en ändamålsenlig eller en proportionerlig åtgärd.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar