Yttrande över Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker utredningens förslag i samtliga delar. Utredningens förslag bedöms kunna leda till förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen, och Civil Rights Defenders välkomnar att särskild vikt lagts vid barns egna synpunkter och erfarenheter i utredningen.

Civil Rights Defenders anser dock att större vikt måste läggas vid rättigheter för barn med funktionsnedsättning i analysen av behovet av utökad rätt till offentligt biträde och information. Utöver detta krävs även ett fortsatt genomgripande arbete med kunskapshöjande insatser för att säkerställa att kommuner, myndigheter och övriga rättstillämpare har tillräcklig kännedom om innehållet i barnkonventionen och relevant svensk lagstiftning.

Vidare anser Civil Rights Defenders att den föreslagna finansieringen av barnrättsbyråerna måste utredas ytterligare för att säkerställa att förslagen är praktiskt genomförbara, långsiktiga och tryggar barnrättsbyråernas oberoende gentemot staten. Dessutom bör en djupare utredning av sekretessreglernas påverkan på barnombudens insyn genomföras.

Slutligen betonar Civil Rights Defenders att lagstiftaren måste tillse att det finns erforderliga resurser för att information om klagomålsförfarandet, barnrättsbyråerna samt barns rättigheter generellt, når barn – i synnerhet barn med ett annat modersmål än svenska samt barn med funktionsnedsättningar.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Taggar