Yttrande över promemorian Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (DS 2023:31)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker förslaget att beslut om säkerhetszon ska vara förenat med ett dokumentationskrav. Civil Rights Defenders tillstyrker även förslaget om att införa dokumentationsplikt för polisen vad avser samtliga kroppsvisitationer enligt polislagen. I övrigt avstyrker Civil Rights Defenders utredningens förslag.

Civil Rights Defenders anser inte att ett system med säkerhetszoner är nödvändigt och proportionerligt. Den föreslagna ordningen uppfyller inte heller Europakonventionens krav på rättssäkerhet. Sammantaget uppväger inte skälen för att införa säkerhetszoner de intrång i den personliga integriteten som ett system med säkerhetszoner innebär.

Civil Rights Defenders anför i övrigt följande synpunkter på utredningens förslag:

  • Alla Polismyndighetens beslut att införa säkerhetszon bör underställas domstolsprövning.
  • Polisens särskilda befogenheter i en säkerhetszon bör formuleras på ett sätt som tydligare uttrycker gränserna för befogenheten, i syfte att erbjuda tydligare vägledning för enskilda poliser och förebygga obefogade ingripanden.
  • Det bör i lagstiftningen tydliggöras huruvida poliser har befogenhet att genomföra ID-kontroller inom en säkerhetszon.
  • Poliser ska endast få använda särskilda befogenheter mot barn när det föreligger synnerliga skäl. Som huvudregel ska kroppsvisitation ske i vårdnadshavarens närvaro. Vårdnadshavare bör i alla situationer informeras om att en kroppsvisitation har skett. En sådan ordning bör införas vad avser samtliga kroppsvisitationer av barn enligt polislagen.
  • Lagstiftningens förarbeten bör ge större vägledning vad avser vilka personkategorier som har klagorätt inför allmän förvaltningsdomstol över beslutet att införa en säkerhetszon.

Allmänna synpunkter

Civil Rights Defenders anser att ett system genom vilket poliser inom särskilda tidsbegränsade och geografiskt begränsade zoner har utökade befogenheter att genomföra kroppsvisitationer och genomsöka fordon inte kommer att bidra till att öka säkerheten i sådana zoner. Därför ifrågasätter vi utredningens förslag att sådana zoner ska kallas för ”säkerhetszoner”. Civil Rights Defenders anser att namnet istället bör spegla det som inträffar i zonen och de befogenheter som polisen har i sådana zoner. Vi föreslår därför att zonerna istället benämns ”kontrollzoner”. Ett sådant namn framstår också som mer neutralt.

Ställer sig bakom

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Byrån mot diskriminering i Östergötland och Örebro Rättighetscenter ställer sig bakom Civil Rights Defenders yttrande i sin helhet.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar