Yttrande över vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (DS 2023:17)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar att regeringen utreder åtgärder för att bekämpa brottslighet. Brottsbekämpande åtgärder står dock ofta i motsättning till individens fri- och rättigheter, varför en noggrann bedömning av sådan lagstiftnings och tillämpningen av dennas förenlighet med Sveriges internationella åtaganden är av stor betydelse. Civil Rights Defenders avstyrker därför utredningens förslag i sin nuvarande form i sin helhet. Civil Rights Defenders anser att utredningen brister i sin behovs- och proportionalitetsbedömning och att förslaget i sin nuvarande form innebär för långtgående inskränkningar i individens fri- och rättigheter.

  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att åklagare ska pröva frågor om vistelseförbud. Civil Rights Defenders menar att det bör i första hand vara domstol som prövar frågan om vistelseförbud.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om vem som kan meddelas vistelseförbud, med hänvisning till att utformningen i dess nuvarande form inte lever upp till Europakonventionens krav på tydlighet och förutsägbarhet.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om hur det geografiska området ska avgränsas eftersom lagen inte tydligt begränsar en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om vistelseförbudets längd med anledning av dess längd i nuvarande form är oproportionerligt långt i förhållande till inskränkningen som ett vistelseförbud medför för individens fri- och rättigheter.
  • Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att grundregeln ska vara att den som meddelas vistelseförbud inte ska ha rätt till ett offentligt biträde, då detta medför brister i rättssäkerheten.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar