Yttrande över betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023:17)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders tillstyrker utredningens förslag att förtydliga straffansvaret i 16 kap 8 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) för att uppfylla Sveriges förpliktelser till rasismrambeslutet. Civil Rights Defenders anser dock att omfattningen av brottet hets mot folkgrupp fortsatt bör utredas för att förtydliga vilka handlingar som inkluderas i gärningen. Civil Rights Defenders ser positivt på att utredningen behandlas utifrån de internationella konventioner Sverige är förbundna till men anser att utredningen är otillräcklig i sin människorättsliga analys samt brister i sin hänsyn till flera internationella åtaganden som berörs av utredningens förslag.

Civil Rights Defenders tillstyrker den föreslagna utvidgningen av straffansvaret för hets mot folkgrupp, till att omfatta enskilda individer i de skyddade grupperna. Civil Rights Defenders ser även positivt på att regeringen därmed vidtagit åtgärder för att stärka brottsoffers rätt till ersättning samt att brottsoffer för hets mot folkgrupp erkänns som målsägande och således ges rätt till målsägandebiträde och upprättelse i form av skadestånd.  

Civil Rights Defenders tillstyrker införandet av ett särskilt straffansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av dels folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i Internationella brottmålsdomstolens stadga. Bekämpandet av dessa gärningar utgör en central del i att försvara och upprätthålla minnet av de allvarliga brott som dessa grupper utsatts för, samt ge offren upprättelse och rättvisa. Civil Rights Defenders anser dock inte att straffansvaret ska begränsas till gärningar som av svensk eller internationell domstol slagit fast utgör brott.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar ,