Yttrande över förstärkt skydd för demokrati och domstolars oberoende (SOU 2023:12)

Sammanfattning

Civil Rights Defenders välkomnar tillsättandet av utredningen och tillstyrker i stort kommitténs förslag. Civil Rights Defenders anser dock att grundlagsskyddet behöver förstärkas ytterligare. Exempelvis bör ändringar i grundlagen som rör grundläggande fri- och rättigheter åtminstone kräva kvalificerad majoritet vid riksdagens båda beslut. Civil Rights Defenders förordar dock att grundläggande bestämmelser om demokrati och mänskliga rättigheter överhuvud inte ska kunna ändras. Detta eftersom statsbildningen Sverige alltid ska vara en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter.

Ett annat exempel är förslaget att det blir obligatoriskt för regeringen eller konstitutionsutskottet att inhämta Lagrådets yttrande över grundlagsförslag om grundläggande fri- och rättigheter, vilket Civil Rights Defenders välkomnar. Vi anser dock att det även bör införas ett krav på inhämtande av yttrande från myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har även synpunkter på förslagen som rör domstolsverksamheten samt tillsynen över domstolarna och domare.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar