Yttrande över utkastet till lagrådsremiss ”vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl”

Sammanfattning

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att ändra formuleringen i 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen från välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid till välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd.

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om att höja åldersgränsen i 5 kap. 17 § utlänningslagen från 18 år till 21 år.

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget om minskade möjligheter för undantag från försörjningskravet i 5 kap. 3 d § utlänningslagen.

Civil Rights Defenders avstyrker förslaget att ta bort möjligheten att bevilja vuxna uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen.

Civil Rights Defenders avstyrker också ändringen från särskilt ömmande omständigheter till synnerligen ömmande omständigheter för barn i 5 kap. 6 § utlänningslagen. Även om Civil Rights Defenders ställer sig positiva till att denna ventil finns kvar för barn, förordar vi i stället att behålla formuleringen med särskilt ömmande omständigheter för barn samt föreslår en skrivning i andra stycket om principen om barnets bästa eller barns rättigheter. Detta för att tydligt förhålla bedömningen till barns rättigheter och synliggöra de intresseavvägningar som ska ske när så är relevant.

Läs hela yttrandet

Klicka här för att läsa hela yttrandet.

Taggar